Kallelse till Extra årsmöte 2021

Härmed kallas medlemmar i Svenska Badmästareförbundet till ett extra årsmöte.

SVBADMF

Plats: Digitalt forum (länk skickas till anmälda dagen innan årsmötet)
Dag och tid: Fredag 5 mars 2021, kl. 14.00

Diskussionsforum gällande agendans två punkter:
Fredag 5 mars 2021, kl. 13.00

Det extra årsmötet har två punkter där beslut kommer att tas.

Punkt ett: Val av extern revisor samt revisorssuppleant för räkenskapsåret 2020.
Punkt två: Godkännande av förbundets tänkta utvecklingsresa gällande vision, mission och varumärke.

Motioner från medlemmar gällande dessa två punkter kommer att avhandlas. Medlemskontroll vid anmälan. Röstberättigade är betalande medlemmar och hedersmed-lemmar som är registrerade under 2021. Se till att du har betalt din medlemsavgift.

Anmälan sker per mejl till jessica.constantinou@svbadmf.se senast den 28 feb­ruari 2021 för att få en inbjudan till mötet. I denna inbjudan kommer också information om mötets två punkter att bifogas.

Motioner till det extra årsmötets två punkter kan skickas av förbundets registrerade medlemmar och skall vara förbundets kansli tillhanda senast den 28 februari 2021. Det går bra att maila över ett word- dokument på max. en A4-sida till ordförande Jessica.